Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

 

 

Informujemy, że w dniu: 02.02.2017 r.

dyżur pełni Apteka przy ulicy Mazurskiej 7

 

 

 

 

 

INWESTYCJA NR 1 pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo- Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze- Kiemławki o dł. 4,7km” mająca na celu budowę lub modernizacja dróg lokalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość zrealizowanej operacji: 1 691 265,02 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 076 151,00 PLN
Środki własne Powiatu Kętrzyńskiego: 530 514,02 PLN
Środki Gminy Barciany:  84 600,00 PLN

Rozpoczęta: 07.09.2016r.
Zakończona: 10.11.2016r.

INWESTYCJA NR 2 pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N ciąg drogi woj. 592 – Jeżewo – Winda Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo dł. 2,753km” mająca na celu budowę lub modernizacja dróg lokalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość zrealizowanej operacji: 1 336 314,29 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 850 296,00 PLN
Środki własne Powiatu Kętrzyńskiego:  318 718,29 PLN
Środki Gminy Srokowo:167 300,00 PLN

Rozpoczęta: 20.09.2016r.
Zakończona: 10.11.2016r.

Szanowni Państwo!

           Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz czternasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”, który ma na celu kreowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec środowiska.

            Nasze przedsięwzięcie odbędzie się 27 maja 2017 r. w Barcianach. Będą to zarówno eliminacje, jak i wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród laureatom konkursów. 

            Dla zgłoszonych uczestników zapewniamy nieodpłatny posiłek. Celem skorzystania
z niego proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia.

            Wzorem lat ubiegłych proponuję następujące konkursy:

- piosenki o charakterze ekologicznym,

- konkurs plastyczny „Pancerz natury”,

- konkurs fotograficzny „Zaczarowany las”.

            Do udziału w przedsięwzięciu mam zaszczyt zaprosić także Państwa Placówkę.  Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu winny wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie piosenki oraz oświadczenia umieszczone w poniższych załącznikach i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

Z dopiskiem „XIV FESTIWAL EKOLOGICZNY”

 lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Osoba do kontaktu:

Karolina Nestorowicz – tel. 089 751 17 03

- Konkurs fotograficzny

- Konkurs plastyczny

- Piosenka ekologiczna

- Oświadczenie uczestnika konkursu

- Szczegółowy formularz zgłoszeń

 

Informujemy, że organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Kętrzyńskiego mogą ubiegać się o przejęcie składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy które zostały uznane za zużyte.

Wnioski w sprawie przejęcia składników majątkowych można składać do piątku 09.12.2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wszystkie informacje na temat dostępne pod telefonem PUP 89 751 48 60  

Nazwa przedsięwzięcia:

Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kętrzynie”

dot. Umowy o dofinansowanie w formie dotacji Nr 120/2015/Wn-14/OA-TR-KU/D

z dnia 27.04.2015r.

W dniu 27.04.2015r. Powiat Kętrzyński podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kętrzynie”

Wartość projektu: 1.058.000,00 zł

Dotacja NFOŚiGW: 1.037.000,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano roboty budowlane tj.:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – GARAŻOWY:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
  2. Ocieplenie stropodachu;
  3. Wymiana drzwi zewnętrznych i wrót garażowych od strony frontowej;
  4. Budowa systemów kolektorów słonecznych wspomagających pracę c.w.u.;
  5. Montaż kaskady dwóch gazowych kondensacyjnych
  6. Montaż opraw oświetleniowych;
  7. Montaż ogniw fotowoltaicznych;

BUDYNEK WARSZTATOWY:

  1. Ocieplenie stropodachu;
  2. Wymiana drzwi zewnętrznych;
  3. Montaż kotła gazowego wraz z kompleksową wymianą instalacji c.o.;